ابعاد باتری یو پی اس

ابعاد باتری یو پی اس و وزن آنها را در جدول زیر جهت استفاده و اطلاع آورده ایم(ابعاد به میلی متر):

 

ولتاژ(ولت) ظرفیت(آمپر ساعت) ابعاد(طول-عرض-ارتفاع) وزن(کیلوگرم)
۶ ۵ ۷۰ – ۴۷ – ۱۰۱ ۱
۶ ۷ ۱۵۱ – ۳۴ – ۹۴ ۱٫۳
۶ ۸ ۱۵۱ – ۵۰ – ۹۴ ۱٫۸
۶ ۸ ۹۸ – ۵۶ – ۱۱۸ ۱٫۵
۶ ۱۰ ۱۵۱ – ۵۰ – ۹۴ ۲
۶ ۱۲ ۱۵۱ – ۵۰ – ۹۴ ۲٫۰۵
۶ ۱۳ ۱۰۸ – ۷۱ – ۱۴۰ ۲٫۵
۶ ۳۳ ۱۸۱ – ۷۶ – ۱۶۶ ۶
۱۲ ۵ – ۴٫۵ ۹۰ – ۷۰ – ۱۰۱ ۱٫۹
۱۲  ۷ – ۷٫۲ ۱۵۱ – ۶۵ – ۹۴ ۲٫۰۸
۱۲  ۹ ۱۵۱ – ۶۵ – ۹۴ ۲٫۵۵
۱۲ ۱۲  ۱۵۱ – ۹۸ – ۹۵ ۳٫۲۵
۱۲ ۱۸  ۱۸۱ – ۷۷ – ۱۶۷ ۵
۱۲ ۲۶ ۱۷۵ – ۱۶۶ –  ۱۲۵ ۷٫۹
۱۲ ۲۸ ۱۷۵ – ۱۶۶ –  ۱۲۵  ۸٫۶ 
۱۲ ۳۳ ۱۹۵ – ۱۳۰ – ۱۵۴   ۱۰٫۵
۱۲ ۴۰  ۱۹۷ – ۱۶۵ – ۱۷۰  ۱۳
۱۲ ۶۰ ۲۲۸ – ۱۳۷ – ۲۱۰   ۱۸
۱۲ ۸۰  ۲۵۹ – ۱۶۸ – ۲۰۸ ۲۴٫۳ 
۱۲ ۱۰۰  ۳۲۸ – ۱۷۲ – ۲۲۰ ۲۸٫۵ 
۱۲ ۱۲۰  ۴۰۷ – ۱۷۴ – ۲۳۸  ۳۶
۱۲ ۱۵۰ ۴۸۳ – ۱۷۰ – ۲۴۱   ۴۴
۱۲ ۲۰۰  ۵۲۲ – ۲۴۰ – ۲۲۴ ۶۱٫۵